GlaxoSmithKline Merges Anti-Smoking, Anti-Obesity Marketing

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare is consolidating its anti-smoking and anti-obesity brands under a single marketing unit in Parsippany, N.J.