Photo Caption Contest: Get Voting!

LauraBush-APCharlesDharapak2.jpg

(Photo credit: Charles Dharapak, AP)