ABC’s Rick Klein on Today’s Morning Media Menu

ABC’s senior political reporter Rick Klein joined the Morning Media Menu today. Listen below.